Projekty UE

AMBER MARCIN BUZALSKI carries out a project co-financed by European Funds, entitled: ,,Promotion of selected products of Amber Marcin Buzalski in foreign markets’’

AMBER MARCIN BUZALSKI carries out a project co-financed by European Funds, entitled: ,,Promotion of selected products of Amber Marcin Buzalski in foreign markets’’ .

The main aim of the project is to increase the competitiveness of AMBER MARCIN BUZALSKI through the development of export activity under the Polish fashion industry promotion program.

Contribution of the European Funds: 366 945.00 PLN

download-pdf

Zobacz

Promocja wybranych produktów firmy Amber Marcin Buzalski na rynku chińskim

Amber Marcin Buzalski realizuje projekt w ramach poddziałania 3.3.3: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu: Promocja wybranych produktów firmy Amber Marcin Buzalski na rynku chińskim.

Przedmiotem realizowanego projektu jest wykorzystanie działań promocyjnych oraz zakup usługi doradczej, jako elementów wspierających działania firmy zmierzające do jej umiędzynaradawiania oraz wykorzystania potencjału rynków pozaunijnych, perspektywicznych dla programu promocji branży mody polskiej. Przedmiotem projektu jest również udział Amber Marcin Buzalski w targach branżowych o charakterze międzynarodowym oraz w wyjazdowej misji gospodarczej.

Cel projektu: Firma oczekuje, że w wyniku realizacji projektu:

– wdroży szereg działań informacyjno-promocyjnych skoncentrowanych na wyrobach sygnowanych marką Amber Marcin Buzalski,
– przyczyni się do wzrostu konkurencyjności firmy w branży jubilerskiej
– rozszerzy działalność na perspektywicznych rynkach zagranicznych,
– zwiększy skalę prowadzonej działalności poprzez wzrost aktywności eksportowej.

Sukces projektu przyczyni się również do promocji Marki Polskiej Gospodarki w branży jubilerskiej. Okres realizacji projektu: 09.04.2019 r. – 31.12.2023 r. Wartość projektu: 484 000,00 zł Wkład Funduszy Europejskich: 411 400,00 zł

download-pdf

Zobacz

Projekt w ramach poddziałania 3.3.3: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Amber Marcin Buzalski realizuje projekt w ramach poddziałania 3.3.3: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zobacz

Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim

Amber Marcin Buzalski realizuje projekt wybrany w drodze konkursu do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach projektu grantowego o tytule „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”, realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. w ramach Działania 2.3. Aktywność eksportowa Osi Priorytetowej 2. Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zobacz