Projekty UE

Projekt w ramach poddziałania 3.3.3: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Amber Marcin Buzalski realizuje projekt w ramach poddziałania 3.3.3: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu: Promocja wybranych produktów firmy Amber Marcin Buzalski na rynku chińskim.

 download-pdf

Przedmiotem realizowanego projektu jest wykorzystanie działań promocyjnych oraz zakup usługi doradczej, jako elementów wspierających działania firmy zmierzające do jej umiędzynaradawiania oraz wykorzystania potencjału rynków pozaunijnych, perspektywicznych dla programu promocji branży mody polskiej. Przedmiotem projektu jest również udział Amber Marcin Buzalski w targach branżowych o charakterze międzynarodowym oraz w wyjazdowej misji gospodarczej.

Cel projektu: Firma oczekuje, że w wyniku realizacji projektu:

– wdroży szereg działań informacyjno-promocyjnych skoncentrowanych na wyrobach sygnowanych marką Amber Marcin Buzalski,

– przyczyni się do wzrostu konkurencyjności firmy w branży jubilerskiej,

– rozszerzy działalność na perspektywicznych rynkach zagranicznych,

– zwiększy skalę prowadzonej działalności poprzez wzrost aktywności eksportowej.

Sukces projektu przyczyni się również do promocji Marki Polskiej Gospodarki w branży jubilerskiej.

Okres realizacji projektu: 09.04.2019 r. – 31.12.2020 r.

Wartość projektu: 484 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 411 400,00 zł