Projekty UE

Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim

Amber Marcin Buzalski realizuje projekt wybrany w drodze konkursu do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach projektu grantowego o tytule „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”, realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. w ramach Działania 2.3. Aktywność eksportowa Osi Priorytetowej 2. Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: Promocja wybranych produktów firmy Amber Marcin Buzalski na rynku chińskim.

download-pdf

Cel projektu: Głównym celem realizowanego projektu jest rozwój działalności eksportowej oraz internacjonalizacja przedsiębiorstwa poprzez udział w imprezach targowo-wystawienniczych o charakterze międzynarodowym.

Sukces projektu przyczyni się również do promocji regionu za granicą.

Okres realizacji projektu: 01.12.2018 r. – 31.03.2019 r.

Wartość projektu: 83 599,12 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 36 746,00 zł